Språk- og kulturbarnehage

Kverndalen er en språk og kulturbarnehage. Det er mange ulike kulturer representert i vår barnehage. Derfor jobber vi med å bli kjent med andre kulturer.

Vi jobber også aktivt for å vekke barns nysgjerrighet på ord, deres betydning, form og bruk.

Pedagogisk grunnsyn:
Barnehagen skal fremme barna til å bli den beste versjonen av seg selv og respektere menneskers ulikheter.

Hverdagen- er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Den skal preges av glede og humor i samspillet mellom barn og voksne. Vi ønsker at barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Vi vil arbeide for likestilling ved å sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet i hverdagen.

I Kverndalen barnehage er det barnas beste som er i fokus for den daglige driften. Barnehagen er en viktig arene for å forebygge krenkende adferd. Personalet skal være støttende tilstede når barna bygger relasjoner. Vi vil at barna skal oppleve trygghet i hverdagen. Trygghet er helt nødvendig for utvikling av en god sosial kompetanse. Det er kun ved trygghet barn kan føle mestring, og det er ved å føle mestring barnets selvtillit og selvfølelse vokser. Vi skal være en barnehage som jobber for et godt psykososialt miljø og forebygge mot diskriminering og mobbing.